Pööre

Suvel 2014 kuulutasime välja oma uued eesmärgid aastateks 2014–2016. Koondame tähelepanu ettevõtte kasumlikkuse, finantsseisundi ja konkurentsivõime parandamisele. President ja tegevjuht Casimir Lindholm ning finantsdirektor Ilkka Salonen jagasid selgitusi meetmete ja tulevikusuundade põhjenduste kohta.

Miks on Lemminkäinen viinud lühikese aja jooksul ellu mitu olulist muutust?

Casimir: Muutuste vajadus tuleneb ettevõtte väga keerulisest finantsolukorrast. Meie 2013. aasta aruanne näitab suurt kahjumit, mille kõrval tuleb meil hüvitada asfaldikartelli juhtumist tekkinud kahju. Samal ajal näib olevat halvenenud meie turuolukord, eelkõige Soomes ja Venemaal. Meil tuli võtta meetmeid.

Ilkka: Ettevõttel on selle suurust arvestades suur võlg. Me peame parandama oma finantstulemusi, et tegeleda laenu tagasimaksete ja muude kohustustega asjakohaselt. 2014. aastal vähendasime oma koguvõlga, võttes meetmeid, nagu eelisostuõiguse pakkumine, kõrvaltegevustest loobumine ja käibekapitali kasutamise tõhususe parandamine. Nende meetmete abil tagame oma jätkuva töövõimsuse ja loome aluse majanduskasvule.

Casimir: Oleme olnud sunnitud kulusid vähendama. Meie struktuurid ja suur osa meie tegevusest olid ette nähtud tunduvalt suurema netokäibega ettevõttele. Kahjuks avaldab see olukord mõju ka meie töötajatele. Kevadel ellu viidud kulude kokkuhoiu programm hõlmas ka ligi 500 Lemminkäineni meeskonnaliikme töölepingu ülesütlemist, ja see oli raske otsus.

Miks finantsküsimustele ikka veel tähelepanu juhitakse? Kas tehtud kärbetest ei piisa?

Casimir: Alates kevadest 2014 oleme määratlenud mitu viisi, et vajalikku pööret teha, kuid meie eesmärgid on ikka veel saavutamata. Kergem kulustruktuur suurendab meie konkurentsivõimet, kuid on ka meie tegevuse järjepidevuse eeldus.

Ilkka: Meie võlausaldajad nõuavad, et me rakendaks ka edaspidi oma bilansi tugevdamise meetmeid. Meie aktsionärid osalesid selles eelisostuõiguse pakkumise kaudu, mille tulu oli umbes 30 miljonit eurot. Pakkumine oli edukas, seda suuresti tänu asjaolule, et ettevõtte suurim omanik Pentti pere osales selles peaaegu täies võimalikus ulatuses. Lisaks eelisostuõiguse pakkumisele loobume mittestrateegilisest bilansis kajastatud varast.

Casimir: Peale suurema kuludistsipliini rakendamise on meil tarvis paremat riskijuhtimist. Näiteks oleme määranud uued pakkumiste, investeeringute ja projektide heakskiitmise limiidid. Meil tuleb projektid ja investeeringud tähtsuse järjekorda seada, kuna me ei saa nende kõigi elluviimist lubada. Sel põhjusel tehakse üha enam otsuseid tsentraliseeritult. Sellega tagame, et meie teadmised ja raha investeeritakse asjadesse, mis on Lemminkäineni edu saavutamiseks hädavajalikud.

Millist mõju avaldab see äritegevusele?

Casimir: Meie eesmärk on saada Põhja-Euroopa nõudliku taristu lahenduste üheks juhtivaks pakkujaks. Nõudlik taristu viitab sellistele tegevustele nagu maa-alune ehitus või muud projektid, mis nõuavad mitme tegevusvaldkonna kombineerimist. Meil on palju kõrgetasemelist pädevust ja oskusteavet, millele saame tugineda. Soome ehitussektoris keskendume Helsingi piirkonnale, kus meil on ligitõmbavates asukohtades maatükid. Peterburis tagame oma praeguste suurte eluasemeprojektide elluviimise ja müügi. Mõlemas riigis valime hoolikalt konkurentsivõimelisi lepinguprojekte, et tasuvus oleks tagatud.

Ilkka: Me pöörame kõigis oma töötoimingutes erilist rõhku kapitali tõhusamale kasutamisele. Selleks peame varusid vähendama, maalappide käivet suurendama ning tarnijate tasumata arvete maksegraafikuid ja ostjate vastu esitatud nõudeid pikendama.

Kas töös tehakse veel muudatusi?

Casimir: Oleme algatanud mitu arendusprojekti, mille eesmärk on parandada meie tegevuse tõhusust sellistes valdkondades nagu pakkumiste arvutamine, projekti- ja riskijuhtimine ning hanked. Meie siht on selgitada sektori ja riigi piires välja parimad tegevustavad ning rakendada neid Lemminkäineni töötamisviisina.

Ilkka: Paljud arenguprogrammid toetavad ka mõistlikku finantsjuhtimist. Tee-ehitus- ja taristuprojektides tõhustame oma sõidukipargi kasutamist üle piirkondlike ja riigi piiride ning loobume tarbetust varast. See vabastab kapitali, vähendades samas hoolduskulusid ja kulumit. Me hoiame purustatud kivimi varu madalal tasemel. Lisaks parandame eluasememüügi tõhusust eesmärgiga vabastada projektidega seotud kapitali kiiremini, et seda saaks kiiremini kasutada uutes ehitusprojektides. Me vähendame oma masstootmiskulusid, suurendades ringlussevõetud asfaldi kasutamist jne.

Casimir: Teha on palju. Meil tuleb pidevalt jälgida oma turu arengut ja konkurente ning olla valmis tegutsema, kui olukord seda nõuab. Pidev areng on see mõtteviis, mida ma soovin näha Lemminkäinenis juurdumas.

Tekst: Susanna Inkinen, foto: Janne Lehtinen

Strateegia

  • Lühiajalised eesmärgid: bilansi tugevdamine ja tõhususe suurendamine
  • Pikaajalised eesmärgid: Põhja-Euroopas taristu rajamise kasvu saavutamine ning suurema tähelepanu pööramine ehitustegevusele Soomes ja Venemaal
  • Majanduslikud eesmärgid: investeeringutasuvus 18% tsükli jooksul, omakapitali suhe vähemalt 35% ja investeeringutaluvus 15% 2016. aasta lõpuks
  • Neli ärisegmenti: tee-ehitus, taristuprojektid, hooneehitus ning Soome ja Venemaa operatsioonid

Casimir ja Ilkka

„Meil on palju kõrgetasemelist pädevust ja oskusteavet, millele saame tugineda,“ ütles Casimir (vasakul) Ilkkale.

10.03.2015

8 inimesele meeldib see